Per Aspera ad Astra

Realizujemy projekt, który zwiększa dostępność opieki dla chorych z obszarów wiejskich Dolnego Śląska

Znajdujesz się na

Cele projektu

Zwiększenie dostępności do opieki specjalistycznej osobom niesamodzielnym, terminalnie, przewlekle i nieuleczalnie chorym w wieku od 0 do 26 roku życia, mieszkającym na terenie Dolnego Śląska, poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług społecznych oraz zwiększenie jakości opieki świadczonej przez opiekunów faktycznych tych osób.

Zakładane rezultaty projektu

  • zwiększenie o 15 liczby wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych/ opiekuńczych,
  • zwiększenie o 60 liczby osób niesamodzielnych objętych opieką specjalistyczną. 

Uczestnicy projektu

W zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych/korzystania ze sprzętu wspomagającego i pielęgnacyjnego: Osoby niesamodzielne, terminalnie, przewlekle i nieuleczalnie chore:
  • w wieku od 0 do 26 roku życia,
  • zamieszkujące na obszarze Dolnego Śląska.
 W zakresie działań wspierających opiekunów faktycznych:
  • opiekujące się osoba niesamodzielną, niebędące opiekunami zawodowymi i niepobierające,
  • należące do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Wsparciem zostanie objętych 60 os. niesamodzielnych, w tym co najmniej 20 mieszkańców obszarów wiejskich oraz 60 opiekunów faktycznych, w tym co najmniej 20 mieszkańców obszarów wiejskich.

Wsparciem zostanie objętych 60 os. niesamodzielnych, w tym co najmniej 20 mieszkańców obszarów wiejskich oraz 60 opiekunów faktycznych, w tym co najmniej 20 mieszkańców obszarów wiejskich.

Okres realizacji

Projekt realizowany jest od 01.05.2018 r. do 30.07.2021 r.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 611 276,25 zł
Kwota dofinansowania: 2 480 711,25 zł 

„Per Aspera ad Astra – kompleksowy projekt zapewnienia opieki wytchnieniowej dla dzieci i młodzieży z terenu Dolnego Śląska” realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPDS.09.02.01-02-0041/19 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt jest współfinansowany z 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

 

Kontakt w sprawie projektu