Ogłoszenie o projekcie MOPS Wrocław

Znajdujesz się na

OPIEKA WYTCHNIENIOWA W MIEJSCU ZAMIESZKANIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Projekt dofinansowany z Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa – Edycja II – Odetchnij” oraz ze środków Gminy Wrocław

Informacja

Miło nam poinformować, że Fundacja Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”, dzięki dofinansowaniu z Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczonego na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa – Edycja II 2020 – Odetchnij” oraz ze środków Gminy Wrocław, realizuje zadanie, którego celem jest zwiększenie dostępności usług opieki wytchnieniowej dla faktycznych opiekunów osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących Wrocław.

Rezultaty, które chcemy osiągnąć, to, w wymiarze projektu: ułatwienie dostępu do bezpłatnych, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki wytchnieniowej oraz polepszenie funkcjonowania faktycznych opiekunów osób z niepełnosprawnościami. 

Okres realizacji projektu

październik 2020 r. – grudzień 2020 r.

Kto może skorzystać z projektu?

Z usług mogą skorzystać opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnościami, spełniający następujące kryteria:

1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Wrocław;

2. Sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością, która:

 • nie korzysta z placówek wsparcia całodobowego;
 • stale przebywa w domu;
 • jest niesamodzielna;
 • w przypadku osób poniżej 16 roku życia – ma orzeczenie o niepełnosprawności.
 • w przypadku osób dorosłych (powyżej 16 roku życia) – ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności;

3. Niekorzystanie z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w godzinach realizacji usługi wytchnieniowej.

Spełnienie kryteriów grupy docelowej będzie weryfikowane w procesie rekrutacji za pomocą dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności), zaświadczeń oraz oświadczeń osób ubiegających się o wsparcie.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Jeżeli spełnione są kryteria, opisane wyżej, należy zapoznać się z poniższymi dokumentami i wypełnić Kartę Zgłoszenia. Następnie do dnia 14.10.2020 r. proszę przysłać pocztą lub dostarczyć osobiście (od poniedziałku do piątku w godz. 8-15):

 1. wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia z informacją o RODO
 2. podpisany Regulamin
 3. załączoną kopię orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) pod adres:
  Fundacja “Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”
  ul. Jedności Narodowej 47/47a/49a, 50-260 Wrocław.

Dokumenty niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

 • podpisane podanie (druk do pobrania: KARTA ZGŁOSZENIA Z RODO )
 • podpisany regulamin udzielania wsparcia (druk do pobrania: REGULAMIN)
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności

Co oferujemy?

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą przez opiekunów osobistych osób niepełnosprawnych, zatrudnionych przez Fundację, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, w ramach pobytu dziennego.

Każdy opiekun osoby z niepełnosprawnością może wnioskować o przyznanie maksymalnie 240 godzin usług w okresie realizacji zadania. Liczba przyznanych godzin wsparcia zależeć będzie w pierwszej kolejności od potrzeb potencjalnych beneficjentów oraz od możliwości organizacyjnych (realna możliwość świadczenia usług w wymaganym wymiarze i w oczekiwanym trybie).

Usługi świadczone będą przez opiekunów zatrudnionych przez Fundację, zgodnie z przyjętym regulaminem i z poszanowaniem zasad dostępności, poszanowania praw zarówno opiekunów, jak i ich podopiecznych oraz zapewnieniem udziału beneficjentów w podejmowaniu decyzji.

Usługi świadczone będą po przyznaniu decyzji o objęciu wsparciem dla danego beneficjenta, maksymalnie do 20 grudnia 2020 r.

Biuro projektu

Fundacja “Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”,

adres: ul. Jedności Narodowej 47/47a/49a, 50-260 Wrocław ,

mail: opieka@hospicjum.wroc.pl

Osobą do kontaktu jest Katarzyna Turczyńska tel. 516 290 630