Zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie „Obywatelska Akademia Prawa Ochrony Zdrowia”

Znajdujesz się na

Projekt polega na ugruntowaniu i podniesieniu kompetencji mieszkańców Powiatu Wrocławskiego, ze szczególną dedykacją rodzicom podopiecznych Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci, w zakresie:

  • znajdowania wsparcia,
  • wybierania właściwych metod i form działania,
  • wiedzy na temat ograniczeń prawnych w sytuacji sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi.

PORADY PRAWNE

Otoczenie prawne, w jakim żyjemy, powoduje, że rozstrzyganie bieżących spraw życiowych wymaga fachowego wsparcia. Przepisy prawa administracyjnego, co prawda obejmują nas, jako Obywatela pewną ochroną, ale i tak istnieje pilna potrzeba wskazania miejsc, osób, podmiotów, w których można uzyskać wsparcie lub wręcz załatwić bieżącą sprawę.

Szczególną potrzebą osób z ograniczeniami, z niepełnosprawnością jest dostęp do szerokiego systemu ochrony zdrowia. Ten system także wymaga orientacji w unormowaniach prawnych. Wymaga umiejętności właściwego prowadzenia postępowania terapeutycznego w aspekcie formalnym.
Pacjent i jego opiekun ma prawo do informacji, zaleceń, leczenia i dostępu do leków.

Opieka nad osobą niesamodzielną (seniorem, chorym, osobą z niepełnosprawnością) może być łatwiejsza, kiedy taka osoba zostanie otoczona właściwą opieką skuteczną w kontaktach z instytucjami.

Przykładowe problemy: zawieranie przez osobę z niepełnosprawnością intelektualną umowy przez telefon. Uzyskanie zgody na wykonanie czynności medycznej u osoby, która nagle stała się niezdolna do kontaktu (np.: ofiara wypadku). 

W tych wszystkich obszarach możliwa jest pomoc. Punktem wyjścia do jej uzyskania jest wiedza i umiejętność uzyskania takiej pomocy. W tym celu stworzono projekt edukacyjno-konsultacyjny „Obywatelska Akademia Prawa Ochrony Zdrowia” polegający na przekazaniu, ugruntowaniu i podniesieniu kompetencji mieszkańców Powiatu Wrocławskiego w zakresie znajdowania wsparcia, wybierania właściwych metod i form działania, wiedzy na temat ograniczeń prawnych w sytuacji sprawowania opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Miejscem realizacji zdania jest terytorium Powiatu Wrocławskiego. Działania realizowane w projekcie z uwagi na pandemię są zaprojektowane, jako poradnictwo telefoniczne i dystrybucja gotowych formularzy pism. Drugą formą jest szkolenie on-line. Zadanie będzie realizowane również w siedzibie Fundacji.

Głównym celem projektu jest wsparcie Obywateli, którzy głównie z powodów organizacyjnych (niemożność pozostawienia podopiecznego bez nadzoru na czas załatwienia spraw, uzyskania wsparcia poza domem) nie są w stanie uzyskać wsparcia prawnego czy instytucjonalnego. Poprzez szkolenia będzie możliwość wskazania trybu postępowania w konkretnej sprawie dotyczącej kontaktów z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, ośrodkami Pomocy Społecznej lub Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Konsultacje telefoniczne prowadzi

Agnieszka Sieńko, radca prawny, mediator sądowy, interwent kryzysowy.

w każdy poniedziałek 17-19, oraz w środy godz. 17-19 – numer telefonu 508313108

MEDIACJE

Mediacja jest to proces, w trakcie którego uczestnicy, przy pomocy mediatora, szukają akceptowalnego dla nich rozwiązania problemu. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że to uczestnicy decydują czy chcą do niej przystąpić. Mediacja jest także poufna – wypowiedzi uczestników nie mogą być wykorzystane w ewentualnym procesie sądowym, zaś mediator nie może być w nim świadkiem bez zgody wszystkich stron. Mediator nie faworyzuje żadnej ze stron i nie jest pełnomocnikiem którejkolwiek z nich, a także nie ma interesu w takim czy innym sposobie zakończenia sporu. I co najważniejsze – mediator nie rozstrzyga sporu jak sędzia, jest po to, by wspierać strony w znalezieniu rozwiązania, na które każda z nich się zgodzi. 

Projekt przewiduje szkolenia z mediacji i działań prawnych w terminach:

30.07.2021r. (piątek) w godz. 19-20.30

07.08.2021r. (sobota) w godz. 19-20.30

27.08.2021r. (piątek) w godz. 19-20.30

15.09.2021r.(środa) w godz. 10-11.30

24.09.2021r.(wtorek) w godz. 19-20.30

02.10.2021r.(sobota) w godz. 19-20.30

20.10.2021r. (środa) w godz. 10-11.30

06.11.2021r.(sobota) w godz. 19-20.30

10.11.2021r.(środa) w godz. 10-11.30

Terminy mogą ulec zmianie.

Kontakt: Joanna Erdt

e-mail: joanna.erdt@hospicjum.wroc.pl

tel.: 795 524 912

ZADANIE PN. „OBYWATELSKA AKADEMIA PRAWA OCHRONY ZDROWIA” JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POWIATU WROCŁAWSKIEGO