W ramach projektu „Per aspera ad astra” dotyczącego opieki wytchnieniowej poszukujemy opiekunów dla dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych

W ramach projektu „Per aspera ad astra” dotyczącego opieki wytchnieniowej poszukujemy opiekunów

dla dzieci przewlekle i nieuleczalnie chorych, w następujących powiatach:

2 w powiecie zgorzeleckim, 1 w powiecie kłodzkim, 1 w powiecie lwóweckim, 1 w powiecie ząbkowickim.

Wymagania wobec oferenta:

Łączne wymagania wobec oferenta i/lub od każdej z osób oddelegowanej przez oferenta do świadczenia zamawianych usług:

a) spełnienie wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia  22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych; tzn.: posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty;

b) posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej;

c) posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w ramach świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dopuszczające do świadczenia pracy w charakterze opiekuna (np. zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy);

d) posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym sprawną komunikację z uczestnikiem.

e) posiada prawo do świadczenia usług na terenie Polski.

Treść zapytania oraz formularz ofertowy do wypełnienia i przysłania/dostarczenia:

Treść zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Zapraszamy do składania dokumentów na adres: projektue [at] hospicjum.wroc.pl

Informacji udziela Anna Gazda, tel.: 609 580 343 w godzinach 9 - 14.