AMOR VINCIT OMNIA - Zaproszenie do szacowania wartości zamówienia

Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na usługi transportu sanitarnego w ramach projektu „Amor vincit omnia-kompleksowy projekt zapewnienia opieki wytchnieniowej dla dzieci i młodzieży z terenu Dolnego Śląska” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu sanitarnego uczestników projektu na trasie: miejsca zamieszkania uczestnika na Dolnym Śląsku - placówka w Żmigrodzie.

Kalkulację kosztów na załączonym formularzu (tu załącznik) proszę przesłać do dnia 19.01.2021 r. do godz. 13.00 na adres e-mail: projektavo [at] hospicjum.wroc.pl

 

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Do pobrania: Szacowanie wartości zamówienia